Regulamin Klubu

REGULAMIN

Klubu Sportowego Orlik Lubartów (kliknij aby pobrać)
(obowiązuje od 01.12.2015 r.)

 

 

I. Zajęcia sportowe w Klubie

1.1. Klub Sportowy Orlik Lubartów organizuje i przeprowadza zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

1.2. Trenerzy Klubu Sportowego Orlik Lubartów posiadają stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

1.3. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice/opiekunowie. 

1.4. W zajęciach treningowych mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający podpisaną zgodę rodziców/opiekunów oraz aktualne badania lekarskie (brak przeciwskazań zdrowotnych), którą należy przekazać trenerowi prowadzącemu.

1.5. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie miasta i gminy Lubartów, a także na terenie powiatu lubartowskiego.

1.6. Uczestnicy przydzielani są do grupy na podstawie wieku oraz umiejętności ocenionych przez trenera.

1.7. Klub ma prawo do ograniczenia ilości uczestników danej grupy.

 

 

II. Zobowiązania zawodników

2.1. Godne reprezentowanie barw klubowych  w trakcie treningów, rozgrywek i zawodów oraz w życiu codziennym.

2.2. Sumienność i zdyscyplinowanie oraz dążenie do podnoszenia umiejętności sportowych.

2.3. Wykonywanie tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia.

2.4. Aktywne uczestnictwo w treningu oraz skupianie się na wykonywanych ćwiczeniach.

2.5. Doskonalenie w czasie wolnym elementów techniczno-taktycznych poznanych na treningu.

2.6. Regularna i punktualna obecność oraz zaangażowanie na treningach.

2.7. Pomoc trenerowi przed i po treningu podczas rozstawiania i składania sprzętu.

2.8. Poszanowanie sprzętu sportowego.

2.9. Dbanie o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

2.10. Wszelkie dolegliwości zdrowotne należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.

2.11. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki, getry lub skarpety oraz obuwie sportowe.

2.12. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

2.13. Nieobecność zawodnika bez poinformowania  trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

2.14. Zawodnicy przyjęci do Klubu powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.

2.15. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce Zarząd Klubu na wniosek rodzica/opiekuna może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych do momentu poprawienia ocen.

 

 

III. Zobowiązania rodziców/opiekunów

3.1. Wraz z dokonaniem zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach rodzic/opiekun akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

3.2. Rodzic/opiekun zgłaszający dziecko do udziału w zajęciach zobowiązany jest do wpłaty składki członkowskiej, w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. Wpłaty dokonuje się przelewem na konto Klubowe.

3.3. Brak w/w wpłat przez okres 3 kolejnych miesięcy skutkować może odmową uczestnictwa dziecka w zajęciach.

3.4. Wpłaty przeznaczane są przede wszystkim na organizację przez Klub zajęć z piłki nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach oraz inne cele statutowe. 

3.5. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia rodzica /opiekuna z obowiązku opłacania składki członkowskiej w pełnej wysokości. 

3.5. Rodzic/opiekun może zwrócić się do Zarządu Klubu z wnioskiem o zawieszenie, bądź całkowite zwolnienie z obowiązku opłat składkowych.

3.7. Rodzice/opiekunowie nie podważają zdania trenera w obecności dzieci i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami należy się zgłaszać osobiście do trenera.

3.8. Każdy rodzic/opiekun zobowiązuje się do kulturalnego zachowania na meczach, turniejach, akceptowania decyzji sędziego i nie obrażania drużyny przeciwnej oraz nie wchodzenia na pole gry.

3.9. W trakcie trwania treningów, meczów i turnieju jedyną osobą, która może wydawać polecenia zawodnikom jest prowadzący trener. Rodzicom/opiekunom zabrania się udzielania wskazówek i komentarzy.

3.10. Podczas treningów, turnieju i meczów rodzice/opiekunowie powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego.

3.11. Na w/w obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

3.12. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym w trakcie odprawy meczowej.

3.13. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia trenera o dłuższych nieobecnościach dziecka wynikających z choroby lub przyczyn osobistych.

3.14. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach należy o tym powiadomić trenera prowadzącego zawodnika oraz przesłać informację na adres: biuro@ksorlik.pl

 

 

IV. Postanowienia końcowe

4.1. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

4.2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.

4.3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, lub Zarząd Klubu.

4.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku.

 

Zarząd Klubu Sportowego Orlik Lubartów